Otyugh
グループ 1 2 3 4
名前 Otyugh Otyugh Otyugh Otyugh
出現数 9 9 9 9
生命力 400 400 24800 24600
武器攻撃力 91000 91000 95000 99000
武器防御力 3150 3150 3500 3150
600 600 650 600
1550 1550 2500 3500
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 106 106 108 110
所持アイテム Red Potion Red Potion Red Potion Red Potion
経験値 1060 1000 1080 1200
戦闘パターン 攻撃的 攻撃的 攻撃的 逃走
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する